Aktualności

Komunikat

Opublikowano: 21 czerwca 2018  |  Przez: Admin  |  kategoria: Komunikaty   |  galeria

W związku z utrzymaniem się wysokich temperatur i brakiem opadów deszczu prosimy mieszkańców Gminy Szumowo o oszczędne korzystanie z wody.

Gmina Szumowo stawia na poprawę stanu technicznego wodociągu.

Opublikowano: 10 lipca 2015  |  Przez: Admin  |  kategoria: Inwestycje   |  galeria

Po zmianach organizacyjnych i kadrowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szumowie Prezes Spółki Pan Witold Zadroga przystąpił do poprawy stanu technicznego hydroforni w gminie. Opracował nową organizację spółki, wprowadził księgowość bezpośrednio do spółki oraz nowy sposób rozliczeń za wodę z systemem inkasenckim i fakturami wystawianymi bezpośrednio u odbiorcy.
Dzięki staraniom i zaangażowaniu Prezesa Spółki Pana Witolda Zadrogi zrealizowano pierwszy etap polegający na modernizacji wodociągów gminnych, gdzie zawnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Zaopatrzenie wsi w wodę” na zakup i montaż agregatów prądotwórczych oraz zakup 8 pomp głębinowych z silnikami. Całość zadania wyniosła 347 823,09 zł brutto (282 783,00 zł netto z czego dotacja z PROW wynosi 212 087 zł).
Zadanie to zostało wykonane. Hydrofornie w Wyszomierzu Wielkim, Pechratce Polskiej oraz Paproci Dużej zostały wyposażone w agregaty prądotwórcze z automatycznym załączaniem w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Agregaty te sprawdziły się i wykonały pierwsze włączenie, kiedy to w burzę 6 lipca przerwano dostawę prądu. Osiem pomp głębinowych wraz z silnikami po rozliczeniu środków w Urzędzie Marszałkowskim zostaną uruchomione w studniach głębinowych.
Obecnie wszystkie hydrofornie na terenie gminy Szumowo posiadają zapasowe źródło zasilania. W drugim półroczu koniecznym do wykonania jest audyt energetyczny wszystkich hydroforni (z wyłączeniem Szumowa) na podstawie którego możliwe będzie wprowadzenie programu oszczędnościowego w tym zakresie. Koniecznym jest również opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na wykonanie modernizacji systemu wodociągowego. Program ten umożliwi aplikowanie o środki z Unii Europejskiej na modernizacje systemu poboru i uzdatniania wody, tak aby jej jakość spełniała wszystkie normy, a system poboru dywersyfikował możliwe awarie w jej ujęciach.
W związku z koniecznością „urealnienia” taryf na zaopatrzenie w wodę konieczne jest również wykonanie wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej, planu wymiany wodomierzy, planu wymiany starych przyłączy zbudowanych rur stalowych oraz docelowo planu wymiany sieci azbestowych.
Do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej potrzebne będzie wybudowanie elektrowni fotowoltaicznych prosumenckich, w tych hydroforniach, które w programie funkcjonalno-użytkowym będą przewidziane do modernizacji jako stacje uzdatniania wody. Do zapewnienia rozwoju Spółki, konieczne jest przygotowanie Spółki do rozszerzenia zakresu działalności, dopasowanego do potrzeb gminy w zakresie gospodarki komunalnej, t.j. przede wszystkim gospodarki odpadami, budowy i konserwacji oczyszczalni ścieków ale również utrzymanie ładu i porządku, utrzymaniem zieleni, budową i remontem dróg.
Prowadzenie tych działań umożliwi władzom gminy na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz na coraz częstsze i możliwe do wystąpienia klęski żywiołowe oraz nieprzewidziane katastrofy i awarie.