Dane Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szumowie

ul.Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo

wpisany do Rejestrów Przedsiębiorców KRS

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000075540

NIP 7231519585, Regon 451104322, kapitał zakładowy 1 030 000,00zł.

www.zgkszumowo.pl,

e-mail:biuro@zgkszumowo.pl,

tel. 86 224 41 10

BDO:000014031