Badania jakości wody

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożyca przez ludzi sprawują:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zambrowie, w ramach nadzoru sanitarnego.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej ( art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
 •  

  Na podstawie badań próbek wody wykonywanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie (PSSE) oraz laboratorium własnego, oceniana jest jakość wody ujmowanej, tłoczonej do sieci i dostarczanej odbiorcom. Miejscem poboru próbek wody uzgadnianie są z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie.

  W sprawie badania jakości wody prosimy o kontakt z Panią Anną Kapelewską

  telefon:(86) 476 91 79
  mail: a.kapelewska@zgkszumowo.pl